27.06.2021

Избирателна активност в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево

      Приложение № 1
Частичен избор за кмет на кметство с. Цани Гинчево                                                                            27.06.2021 г. (I тур)
ОИК - Никола Козлево Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 403 42    
% гласували   10,42% 0,00% 0,00%
27.06.2021

Избирателна активност в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево

      Приложение № 1
Частичен избор за кмет на кметство с. Цани Гинчево                                                                            27.06.2021 г. (I тур)
ОИК - Никола Козлево Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 403 42 108  
% гласували   10,42% 26,80% 0,00%
27.06.2021

Избирателна активност в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево

      Приложение № 1
Частичен избор за кмет на кметство с. Цани Гинчево                                                                            27.06.2021 г. (I тур)
ОИК - Никола Козлево Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 403 42 108 143
% гласували   10,42% 26,80% 35,48%
24.06.2021

Общинска избирателна комисия – Никола Козлево напомня, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи и за подаване на списък с упълномощени представители на партиите или коалициите при произвеждане на частичн

Общинска избирателна комисия – Никола Козлево  напомня, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи и за подаване на списък с упълномощени представители на партиите или коалициите при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево, община Никола Козлево, изтича в 17,00ч. на 26 юни 2021г.

 

 1. Заявление за регистрация на застъпници се подава по образец Приложение № 72-МИ-НЧот изборните книжа и се подписва от представляващите партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.  Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия/коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 2. Всяка партия или коалиция, регистрирана за участие в частичните местни избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево , община Никола Козлево, може да изготви и представи в ОИК - Никола Козлево „Списък на упълномощените представители на партиите и коалициите“. Списъкът задължително съдържа данни за наименованието на партията/коалицията, собствено, бащино и фамилно име на упълномощените лица, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното за упълномощаване на лицата, да представляват партията/коалицията в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът с упълномощените представители се предава на ОИК – Никола Козлево от представляващия партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Общият брой на упълномощените представители на партия/коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 

Повече информация, относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и упълномощени представители на партии/коалиции, при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27 юни 2021г., можете да намерите в Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

 

24.06.2021

Заседание на ОИК - Никола Козлево на 25.06.2021 г. от 17:30 ч.

 

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на 25.06.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Регистрация на застъпници в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.
 2. Смяна на членове на СИК 272100012 в изборите за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.
 3. Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия - Никола Козлево, предложени от различни партии и коалиции, за предаване на протоколите в ЦИК, относно резултатите от гласуването в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево.
 4. Упълномощаване на член на Общинска избирателна комисия - Никола Козлево за предаване на изборни материали на СИК (в събота).

 

 

 

 

 

 

Председател: _______(П)_________

                      (Десислава Христова)

 

 

 

23.06.2021

Одобрен образец на бюлетина за гласуване в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.

09.06.2021

Актуализация на Дневен ред за заседание на 09.06.2021г.

                                       На основание чл 85, ал. 1 от ИК свиквам заседание на ОИК - Никола Козлево на 09.06.2021г. от 17:30 в Заседателна зала № 2на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на кметство с. Цани Гинчево в частични избори на 27.06.2021г. и определяне броя на бюлетините за отпечатване за избори на кмет на кметство с. Цани Гинчево в частични избори на 27.06.2021 г.
 2. Упълномощаване на членове, предложени от различни партии и коалиции, за получаване на бюлетините,  за избори на кмет на кметство с. Цани Гинчево в частични избори на 27.06.2021 г., от Печатницата на БНБ.

 

Председател: _______(П)_________

                  (Десислава Христова)

08.06.2021

Заседание на ОИК - Никола Козлево на 09.06.2021 г. от 17:30 ч.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

 

      На основание чл. 85, ал. 1 от ИК свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на 09.06.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на кметство в с. Цани Гинчево, за частични избори на 27.06.2021 г.
 2. Определяне на броя на бюлетините за отпечатване за избори на кмет на кметство в с. Цани Гинчево, за частични избори на 27.06.2021 г.
 3. Упълномощаване на членове, предложени от различни партии и коалиции, за получаване на бюлетините,  за избори на кмет на кметство в с. Цани Гинчево, за частични избори на 27.06.2021 г., от Печатницата на БНБ.

 

 

 

 

 

Председател: _______(П)_________

                      (Десислава Христова)

31.05.2021

Заседание на ОИК - Никола Козлево на 01.06.2021 г. от 17:30 ч.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

 

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на 01.06.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Регистрация на кандидати за кмет на кметство в изборите за кмет на кметство в с. Цани Гинчево на 27.06.2021г
 2. Назначаване на СИК 272100012 в изборите за кмет на кметство в с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.
 3. Разни.

 

 

 

Председател: _______(П)_________

           (Десислава Христова)

26.05.2021

Заседание на ОИК - Никола Козлево на 27.05.2021 г. от 17:30 ч.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

с. Никола Козлево, обл. Шумен, пл. „23-ти Септември“ № 5, Заседателна зала № 2

www. oik2721.cik.bg, e-mail: [email protected], тел.: 05328 2178

 

          На основание чл. 85, ал. 1 от ИК свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на 27.05.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за изборите за кмет на кметство в с. Цани Гинчево.
 2. Определяне на броя на членовете и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината за изборите за кмет на кметство в с. Цани Гинчево.
 3. Разни.

 

 

 

Председател: _______(П)_________

           (Десислава Христова)

22.05.2021

Прием на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021г.

ОИК - Никола Козлево започва прием на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево, считано от 23.05.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 27.05.2021 г.

 

20.05.2021

Заседание на ОИК - Никола Козлево на 22.05.2021 г. от 16:00 ч.

 

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК свиквам заседание на ОИК – Никола Козлево на 22.05.2021 г. от 16:00 ч. в Заседателна зала № 2 на ет. 2 в сградата на Община Никола Козлево при следният

 

                                                                                                                                   ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателната секция в с. Цани Гинчево в частичните избори за кмет на кметство с. Цани Гинчево на 27.06.2021 г.

 

 

 

Председател: _________(П)_________

                       (Десислава Христова)

още съобщения

Календар

Решения

 • № 104 / 27.07.2023

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на Ешреф Вели Реджеб, като кмет на община Никола Козлево

 • № 103 / 15.07.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Ешреф Вели Реджеб като избран кмет на община Никола Козлево

 • № 102 / 27.06.2021

  относно: Обявяване за избран кмет на кметство с. Цани Гинчево в частичните избори за кмет на кметство на 27.06.2021г.

всички решения